ČIŠTĚNÍ MERIDIÁNů

Při terapii provádím kontrolu toku energie meridiány, jejich čištění. Nejenže upozorňuji člověka na nemoci, které by mu mohly brzy propuknout, nebo na oslabení orgánů souvisejících s blokací meridiánu, ale rovnou mu dávám meridiány pročistit, energie se rozproudí.

CO JSOU MERIDIÁNY

Energie proudí tělem drahami, jež se také nazývají meridiány (dosl. překl. = poledníky). Abychom zvládli techniku dýchání a techniku meditace, nutnou pro taoistické cviky, musíme nejprve pochopit, co jsou meridiány, a poznat jejich úlohu při zásobování buněk energií.

Zplození člověka, jeho zrození, jeho vývoj, léčení nemoci, uzdravování… v tom všem jsou meridiány základem pro veškerou teorii, pro veškeré počínání. Meridián je pánem života a smrti. Prostřednictvím meridiánů můžeme léčit bezpočet nemocí. Nei Čing

Dr. Kim Bong Han ze severokorejské univerzity v Pyongyangu dokázal existenci meridiánů na základě dlouholetých výzkumů. Tvrdí, že meridiány jsou z jisté, dosud vědecky neprobádané histologické tkáně. Až do publikování výsledků jeho výzkumů považovali vědci meridiány za imaginární (myšlené) linie. Doktor Kim odhalil, že struktura a funkce meridiánů existují zcela nezávisle a tvoří jiný systém než systémy lymfa tický (mízní), oběhový a nervový. Meridiány jsou párové kanály, symetricky procházející pravou a levou půlkou těla. Jejich poloměr je 20 až 50 milimikronů. Umístěny jsou pod kůží a skládají se z jemné blány naplněné bezbarvou tekutinou.

Každý z hlavních meridiánů má svou rozvětvenou síť, jejíž jednotlivé větve dodávají energii nejbližšímu okolí meridiánů, zatímco jiné vycházejí až na povrch kůže. Body, jež slouží k akupunktuře, představují místa, kde ramifíkace meridiánů vystupují na povrch těla.

Meridian (poledník), slovo vypůjčené ze zeměpisného názvosloví, označuje linii, spojující řadu uspořádaných bodů. Rozeznáváme dvanáct hlavních meridiánů. Každý meridián odpovídá jednomu z pěti orgánů, jednomu ze šesti vylučovacích orgánů a osrdečníku (perikardu). Pojem „šesti vylučovacích orgánů” je často zavádějící pro ty, kdo neznají taoistickou filozofii. Pěti orgány rozumíme srdce, slezinu – slinivku břišní, plíce, ledviny a játra. Šesti vylučovacími orgány rozumíme tlusté střevo, močový měchýř, trojitý ohřívač, jinak také „tri ohně”, což jsou starověké termíny pro to, co dnes označujeme pojmem „endokrinní systém” (tedy systém vnitřní sekrece), žlučník, tenké střevo a žaludek. (Podrobnější informaci najdete v mé knize The Great Tao.)

Každý z meridiánů má vstupní a výstupní bod. Energie vstupuje vstupním bodem, proudí po dráze meridiánů až do výstupního bodu a pak se přestěhuje do dalšího meridiánů. Výstupní bod jednoho meridiánů je spojen se vstupním bodem následujícího meridiánů takzvaným sekundárním kanálem.

Polarita energetického proudu, cirkulujícího po dráhách  meridiánů, je konstantní a nikdy se nemění poté, co projde vstupním bodem. (Viz obrázky 83 – 96). Meridiány jsou kanály, jež spojují orgány a vylučovací systémy a zajišťují jejich životnost prostřednictvím energie, jež  jimi proudí. Můžeme se tedy rovnou zeptat, zda v případě nemoci některého orgánu či vylučovacího systému nezůstává blokována energie, jež proudí meridiánem spojeným s dotyčným orgánem nebo systémem? Není tomu tak. Neboť kromě dvanácti hlavních meridiánů zajišťuje proudění energie ještě osm „zvláštních” meridiánů, které zasáhnou vždy, když se energie hromadí v některém z hlavních meridiánů.

Zvláštním meridiánům se také někdy říká „záchranné” meridiány, neboť se objevují, když nadbytečná energie, nahromaděná kvůli dysfunkci některého orgánu či systému sekrece, brání normálnímu proudění.

Taoisté přirovnávají zvláštní meridiány k odvodňovacím příkopům podél hlavních toků, přičemž hlavními toky se pochopitelně myslí hlavní meridiány. Příkopy jsou vybudovány tak, aby odčerpávaly přebytky vody z řeky při rozvodnění. Takže stejně jako není konstantní proud vody těmito příkopy, není konstantní proud energie po drahách osmi zvláštních meridiánů. Intenzita proudění závisí na množství energie v hlavním meridiánů.

Meridiány (čili kanály energetického proudění) jater, sleziny a slinivky břišní a ledvin se sbíhají do jednoho a téhož společného bodu na vnitřní straně stehna. Dodávají energii celé horní půlce těla. Budeme-li je vhodným způsobem masírovat, podaří se nám stimulovat celé tělo včetně pohlavních orgánů, neboť jejich stoupající dráha prochází pánví. Podobně také energie meridiánů žlučníku, močového měchýře a žaludku, která na své cestě tělem dolů prochází vnější stranou stehna, stimuluje tyto orgány a tkáně s těmito orgány spojené.

MASÁŽ MERIDIÁNŮ

Masáž směrem vzhůru

Budeme-li masírovat zdola nahoru vnitřní stranu nohou, rozproudíme si krev v dolní části těla. Lidé, kteří tráví celé dny vsedě nebo vstoje, trpí křečemi v nohou a křečovými žilami, neboť krev se hromadí v nohou a chodidlech a krevní oběh je blokován. Stimulací meridiánů nohou se znovu rozproudí krev, a tak se vyhneme těmto chorobám. Cvičení můžeme provádět vstoje, vsedě nebo vleže.

 1. Položte ruce dlaněmi na vnitřní stranu nohou na úrovni kotníků.
 2. Suňte zvolna dlaně po nohou vzhůru, po vnitřní straně lýtek, kolen a stehen až k pohlavním orgánům.
 3. Cvik opakujte dvanáctkrát.

POZNÁMKA: Rukama mírně tlačte na nohy tak, abyste začali mít mírný pocit tepla. Dýchejte přitom normálním tempem. Soustřeďte se na masáž nejvíc od kolena vzhůru. Tato část nohy je při cviku nejvýznamnější.

Masáž směrem dolů

Masírováním vnější strany nohy odshora dolů se můžeme vyhnout takovým potížím, jako je vysoký krevní tlak, zadržování vody a obezita (jež mají souvislost s meridiány žlučníku, močového měchýře a žaludku), nebo můžeme tyto záležitosti takovou masáží úspěšně léčit. Navíc cvik může zabránit vzniku burzitidy a artritidy, nebo je může odstranit. Cvik můžeme provádět vstoje, vsedě i vleže. V pozici vstoje si navíc budeme vytahovat šlachy v podkolení, kolenou a lýtkách a napomůžeme cirkulaci energie v prstech u nohou.

 1. Položte ruce dlaněmi na vnější stranu stehen.
 2. Spouštějte ruce po vnější straně nohou nepřetržitým pohybem a tlačte přitom dlaněmi na stehna, kolena, lýtka a nakonec kotníky.
 3. Cvik opakujte dvanáctkrát. Dýchejte přitom v normálním rytmu. Tento cvik rozptyluje energii v těle, proto je tedy užitečný při léčení obezity, zadržování vody a vysokého krevního tlaku. Nejlepší je provádět cvik ráno.

 

                                          

 a. Stoupající meridiány                                         b. Klesající meridiány

                          Obr. 81a a 81b. Masáž meridiánu: masáž nohou

 

Masírování paží

Paže si můžete masírovat podobným způsobem jako nohy. Podpoříte tím meridiány srdce, plic a perikardu (osrdečníku), jež se nacházejí na přední straně paží, a meridiány „trojího ohřívače” čili „tří ohňů” (tj. vylučovacích orgánů), tlustého střeva a tenkého střeva, jež jsou na zadní straně paží, kudy stoupají k ramenům.

 1. Položte levou ruku dlaní na vnitřní stranu pravého nadloktí.
 2. Suňte ruku dolů, to jest k vnitřní straně lokte, a pak po předloktí až ke konečkům prstů. Pohyb musí být nepřetržitý a tlak na kůži stálý.
 3. Položte levou ruku na vnější stranu pravé ruky a masírujte ruku a paži až po rameno, a to tak, že vaše levá ruka se bude sunout vzhůru po vnější straně pravé paže.
 4. Cvik opakujte dvanáctkrát.
 5. Proveďte masáž v opačném smyslu, to jest pravou rukou masírujte levou paží nejprve shora dolů po přední straně paže, pak zdola nahoru po zadní straně paže. Také tento cvik opakujte dvanáctkrát.

 

 

     Obr. 82a a 82b. Masáž meridiánů: masáž paží

Působení cviků, posilujících vnitřní orgány, je založeno na principu proudění energie po drahách meridiánů. Každý cvik je takovou soustavou pohybů, jež stimuluje určitý meridian, nebo pak při meditaci, zaměřené na meridiány, stimuluje celý systém. Zvládnutím cviků pro posílení vnitřních orgánů a konkrétně pak zvládnutím masáže meridiánů pomůžete tělu hospodařit s energií, na níž závisí celý náš život. Tuto energii pak můžete využít k vlastnímu léčení či k léčení druhých. Energie udržuje organismus v dobré kondici a je také základem duchovního růstu, jenž nám otvírá brány nesmrtelnosti.

Z knihy Vnitřní cviky pro zdraví Dr. Stephen T. Chang